RODO – Wnioskodawcy i pozostałe osoby wskazane we wniosku

  1. Dane osobowe wymienione w dokumentach składanych przez Wnioskodawcę podane są w celu związanym z możliwością zawarcia umowy najmu w przyszłości z Tyskim TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach bez ustalenia konkretnego lokalu i konkretnego terminu.
  2. Dane Wnioskodawców są gromadzone i przetwarzanie tylko i wyłącznie dla wyżej wymienionego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na ich przetwarzanie.
  3. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Skutkować to będzie przerwaniem brania udziału w procesie naboru i usunięciem wszelkich danych osobowych z naszych baz danych.
  4. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Tyskiego TBS Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie https://ttbs.tychy.pl.
  5. Dane pozostałych osób zostały podane przez wnioskodawców i są to dane wskazane we wzorach dokumentacji udostępnionej na niniejszej stronie Internetowej.
  6. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych Administratora.
  7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów nadzoru właścicielskiego lub zgodnie z przepisami prawa, a także firmom prowadzącym obsługę prawną, informatyczną, doradczą.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie,
    a w przypadku nie odwołania zgody i podjęcia ostatecznej decyzji dot. najmu lokalu lub otrzymania decyzji odmownej lub w przypadku rozwiązania podpisanej umowy partycypacji lub najmu zasady przetwarzania danych osobowych określone są tutaj: https://ttbs.tychy.pl/rodo-najemcy-i-pozostali-lokatorzy.