RODO – Wnioskodawcy i pozostałe osoby wskazane we wniosku

  1. Dane osobowe wymienione w dokumentach podane są w celach związanych z możliwością zawarcia umowy najmu w przyszłości z Tyskim TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach.
  2. Dane wnioskodawców są gromadzone i przetwarzanie tylko i wyłącznie dla wyżej wymienionych celów lub dla celu spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób podanych we wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Skutkować to będzie przerwaniem brania udziału w procesie naboru.
  4. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Tyskiego TBS Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie https://ttbs.tychy.pl.
  5. Dane pozostałych osób zostały podane przez wnioskodawców.
  6. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych Administratora.
  7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów nadzoru właścicielskiego lub zgodnie z przepisami prawa, a także firmom prowadzącym obsługę informatyczną.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od momentu podpisania umowy najmu lub otrzymania decyzji odmownej lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.