RODO – Najemcy i pozostali lokatorzy

Dane osobowe podane są w celach związanych z realizacją najmu lokalu mieszkalnego i/lub użytkowego oraz z przygotowaniem dokumentacji w celu finalizacji najmu i zakres ich zbierania wiąże się tylko
i wyłącznie z ww. celem. Są one gromadzone i przetwarzanie tylko i wyłącznie dla ww. celu przez Tyskie TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w oparciu o przepisy prawa (zgodnie z art.6 ust.1 lit. c) RODO).

Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych Administratora.

Dane pozostałych lokatorów zostały podane przez najemców i są to dane wskazane we wzorach dokumentacji udostępnionej na niniejszej stronie Internetowej.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów nadzoru właścicielskiego lub zgodnie z przepisami prawa, bankom, a także firmom prowadzącym obsługę prawną, informatyczną, doradczą, biegli rewidenci, banki i inne uzasadnione celami przetwarzania instytucje.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od rozwiązania podpisanej umowy partycypacji lub umowy najmu lokalu lub od podjęcia innej ostatecznej decyzji dot. najmu lokalu lub od otrzymania decyzji odmownej, liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym czynność nastąpiła lub do przedawnienia terminów roszczeń.