RODO – Osoby uczestniczące w realizacji umów

Dane osobowe osób uczestniczących w realizacji umowy, pozyskane od drugiej Strony umowy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zawartej umowy i dane są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy i są to dane kategorii zwykłej: imię, nazwisko, potwierdzenie tożsamości, dane kontaktowe, ew. uprawnienia zawodowe, podpis. Dane pracowników drugiej Strony umowy realizujących umowę, Tyskie TBS Sp. z o.o. otrzymuje od reprezentantów drugiej Strony umowy.

Podanie danych osobowych osób podpisujących i realizujących umowę jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa, a także warunkiem jej prawidłowej realizacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub prawidłowe jej wykonanie.

Odbiorcy ww. danych osobowych i czas ich przetwarzania są określeni w zakładce „KONTRAHENCI”.