Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 15.04.2017 r.

Dane Spółki za rok 2016:
• Przychody netto ze sprzedaży: 9,9 mln zł,
• Wynik finansowy netto: 1,4 mln zł,
• Suma bilansowa: 128,3 mln zł,
• Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 12 osób.

Oferty powinny zawierać:
• Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
• Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
• Opis posiadanych doświadczeń oferenta,
• Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
• Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.

Oferty należy składać na adres Spółki w terminie do dnia 26.10.2017 r. (czwartek).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Informacje o firmie oraz wyborze oferenta można uzyskać pod nr telefonu (+48) 32 227-03-70 w. 126 oraz na stronie bip.www.ttbs.tychy.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu: Ewa Jastrzębska, adres mailowy [email protected].