Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020


BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 15.04.2021 r.


Dane Spółki za rok 2019:
• Przychody netto ze sprzedaży – 10,8 mln zł
• Wynik finansowy netto – 342,5 tys. zł
• Suma bilansowa – 142,6 mln zł
• Stan zatrudnienia na dzień bilansowy – 12 osób


Sprawozdanie finansowe ze szczegółowymi danymi dostępne jest na stronie BIP Spółki w zakładce Majątek i finanse.


Oferty powinny zawierać:
• Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
• Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
• Opis posiadanych doświadczeń oferenta,
• Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
• Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.


Oferty należy składać na adres Spółki w terminie do dnia 30.11.2020 r.


Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.


Informacje o firmie można uzyskać pod nr telefonu (32) 227-03-70 w. 126 oraz na stronie www.ttbs.tychy.pl.


Osoby upoważnione do kontaktu: Ewa Jastrzębska, adres mailowy [email protected].