RODO – Kandydaci do pracy

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w Tyskim TBS Sp. z o.o. w celach związanych
z podjęciem zatrudnienia:
• w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
• w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO – tzn. musi zostać wyrażona zgoda.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 221 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.). Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych na podstawie art.221a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT, doradztwa w zakresie HR (także portal pracuj.pl), kancelarie prawne.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres 1 roku– licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.