RODO – Członkowie rodzin pracowników Spółki lub osoby upoważnione

Dane osobowe ww. grup osób przetwarzane są w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w Tyskim TBS Sp. z o.o. lub będącego emerytem/rencistą w Tyskim TBS Sp. z o.o. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa.

W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane zostały pozyskane od pracownika zatrudnionego w Tyskim TBS Sp. z o.o. i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

Nie podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pracy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie złożyć sprzeciw, przeciwko ich przetwarzaniu.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika Tyskim TBS Sp. z o.o. lub odpowiednio krócej, dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia lub zgodnie z przepisami prawa.