RODO – byli Pracownicy Spółki

  1. Dane osobowe byłych Pracowników Tyskiego TBS Sp. z o.o. są przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: Kodeks pracy art. 94, co stanowi podstawę przetwarzania z art.6 ust.1 lit. c) RODO.
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa.
  3. Dane przetwarzane są w celu archiwizacyjnym. Dane pozyskane są z dokumentacji byłego pracownika Tyskiego TBS Sp. z o.o.
  4. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa i mogą nimi być podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, w razie potrzeby inne organy kontrolne) oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z Tyskim TBS Sp. z o.o., np. ubezpieczyciele w zakresie kontynuacji ubezpieczenia grupowego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia byłego pracownika Tyskiego TBS Sp. z o.o., licząc od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019r. Czas ten skraca się do 10 lat przy zatrudnieniu po 1 stycznia 2019r.
  6. Na podstawie art. 946. Kodeksu pracy były pracownik ma możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 945 § 2.
  7. Po upływie tego terminu, jeżeli dokumentacja nie zostanie odebrana, Tyskie TBS Sp. z o.o. ma obowiązek zniszczyć ją w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej.