Czas na złożenie deklaracji dochodowej

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1020., dalej Ustawa) każdy najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest raz na dwa lata do złożenia deklaracji o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego oraz informacji o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Tychy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja br. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Spółki, II piętro, pokój nr 213, wysłać pocztą na adres Spółki lub skanem na adres [email protected].

Formularz deklaracji

Tutaj znajdą Państwo informację jak wyliczyć średnioroczny dochód netto.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 punkt 2 Ustawy oraz Uchwałą nr 1 z dnia 4 lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia stawki czynszu, Spółka w przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie wypowie umowę najmu w części dotyczącej czynszu i wprowadzi czynsz wolny.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym (dodatek mieszkaniowy). Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu uzyskania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy, tel. (32) 776 30 51-53.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 875 758.