Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. – zapytanie

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach

zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 26.04.2024 r.

Dane Spółki za rok 2022:

  • Przychody netto ze sprzedaży 13,8 mln zł
  • Wynik finansowy netto 1,34 mln zł
  • Suma bilansowa 177,73 mln zł
  • Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 10 osób

Sprawozdanie finansowe ze szczegółowymi danymi dostępne jest na stronie BIP Spółki w zakładce „majątek i finanse”: https://bip.ttbs.tychy.pl/majatek-i-finanse/

Oferty powinny zawierać:

  • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  • Opis posiadanych doświadczeń oferenta,
  • Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.

Oferty należy składać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/857890 w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Informacje o firmie oraz wyborze oferenta można uzyskać pod nr telefonu (+48) 32 227-03-70 w.126 oraz na stronie www.ttbs.tychy.pl (BIP).

Osoby upoważnione do kontaktu: Ewa Jastrzębska, adres mailowy [email protected].